Szkolenia i studia MBA

NOWOŚCI!

Wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej zajmujący stanowiska kierownicze oraz administracyjne mają możliwość uczestnictwa w programach szkoleniowych podnoszących ich kompetencje. Projekt umożliwia uczestnictwo w czterech głównych obszarach szkoleniowych, dla których łącznie przewidziano aż 25 tematów. Swoje kompetencje podnieść można m. in. w obszarze zarządzania zespołem, zarządzania finansami, absorpcji środków finansowych oraz zarządzania informacją. Przykładowo w obszarze zarządzania zespołem możesz uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym odporności na stres, rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, czy kształtowania umiejętności interpersonalnych i menadżerskich. Z kolei w obszarze zarządzania informacją możesz dowiedzieć się jak zarządzać i chronić informacje niejawne, jak zbudować stronę internetową i zarządzać jej treścią oraz jak komunikować się przy wykorzystaniu mediów i technik wirtualizacji. 

Rekrutacja uczestników szkoleń nastawiona jest na zachowanie równości szans i niedyskryminacji oraz przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn. Proces rekrutacji będzie miał charakter ciągły i otwarty. Od Ciebie zależy, kiedy będziesz mieć czas na szkolenie. Nie zapomnij o tym, że to również ty decydujesz z jakiego obszaru i tematu chcesz podnieść swoje kompetencje – masz możliwość wzięcia udziału w dowolnych szkoleniach/kursach dostępnych na rynku. Przewiduje się, że w ramach projektu wsparciem zostanie objętych ok. 120 pracowników Politechniki Śląskiej. Główny wymóg jaki musisz spełnić to zajmowane stanowiska kierowniczego lub administracyjnego w Politechnice Śląskiej – prawda, że to proste? Jeśli jesteś pracownikiem naukowo-dydaktycznym i jednocześnie zajmujesz stanowisko kierownicze lub administracyjne, również możesz przystąpić do programu szkoleniowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • jesteś pracownikiem Politechniki Śląskiej zatrudnionym na stanowisku kierowniczym lub administracyjnym (obligatoryjne),
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności (dodatkowo punktowane),
  • nie brałeś udziału w projektach podnoszących kompetencje w Politechnice Śląskiej (dodatkowo punktowane),
  • będziesz mieć możliwość wykorzystania nowo nabytych kompetencji na swoim stanowisku (dodatkowo punktowane).

W ramach projektu uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w dowolnych szkoleniach/kursach dostępnych na rynku, przy założeniu, że będą one mieścić się w zakresie jednego z 4 obszarów zdefiniowanych w ramach projektu. Więcej informacji dotyczących obszarów i tematów szkoleń/kursów: kursy i szkolenia