Wyrównanie szans

Możesz z POWER’em zacząć swoją przygodę ze studiowaniem

W ramach projektu nastąpi ujednolicenie programu kształcenia w Politechnice Śląskiej na pierwszym roku studiów dla pokrewnych grup kierunków w obszarach poszczególnych dziedzin nauki, którego celem jest zwiększenie elastyczności oferty dydaktycznej i dopasowanie programu kształcenia do uzdolnień i zainteresowań studenta.

W ramach ujednoliconego programu studiów inżynierskich nastąpi poprawa sprawności studiowania z jednoczesnym ułatwieniem adaptacji na uczelni osób przyjętych w poczet studentów Politechniki Śląskiej. Wprowadzone zmiany będą skutkowały usprawnieniem mobilności poziomej w trakcie 1 roku studiów oraz wyborem optymalnego wariantu ścieżki kształcenia, w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji i uzdolnień studenta. 

Kandydaci będą rekrutowani na konkretny, wskazany przez siebie kierunek studiów spośród oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej. Po zaliczeniu 1 roku studiów, studenci będą mogli potwierdzić chęć dalszego studiowania na wybranym kierunku lub zmienić kierunek w drodze przeniesienia w trybie określonym przepisami Regulaminu studiów. Udoskonalenie programu studiów spowoduje brak różnic programowych pomiędzy kierunkami z tej samej grupy, a tym samym zwiększy mobilność poziomą w uczelni.

Cele ujednoliconego programu studiów inżynierskich na 1 roku zakładają zwłaszcza:

  • Poprawę adaptacji kandydatów do warunków i specyfiki kształcenia w uczelni wyższej
  • Zwiększenie elastyczności oferty edukacyjnej
  • Możliwość zmian wariantu ścieżki edukacyjnej przez studenta
  • Realizację przedmiotów ogólnych, przedmiotów wprowadzających w dziedziny właściwe dla wybranego kierunku studiów, przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych
  • Pierwszy rok studiów obejmie przedmioty ogólne, jak matematyka i język obcy, przedmioty humanistyczne i społeczne jak socjologia, ekonomia, ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, jak również przedmioty wprowadzające do dziedziny studiowanego kierunku
  • Rozwijanie kompetencji o charakterze miękkim
  • Uzyskanie przez studenta łącznie 60 punktów ECTS na 1 roku studiów
  • Optymalne warunki kształcenia dzięki syntezie teorii i praktyki
  • Przedmioty będą realizowane w oparciu o modułowy i blokowy model kształcenia

Stopniowe wprowadzanie w środowisko akademickie to lepsze przygotowanie do pierwszej sesji zaliczeniowej i sprostanie nowym wymaganiom!

Poznaj nas, poznaj siebie i wybieraj!