Korzyści z uczestnictwa w dofinansowanej szkole doktorskiej POWER

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-28-1024x188.png

Interdyscyplinarne studia doktoranckie o profilu akademickim

INTERPOWER

czyli POWER dla Doktoranta

POWER’ owe cele i założenia – co może zainteresować Doktoranta?

 

Priorytet – Rozwój

Program Szkoły Doktorów INTERPOWER pozwoli na wykształcenie elitarnej grupy specjalistów, ze stopniem doktora nauk technicznych, gotowych kompetentnie przyjąć twórczą rolę w procesie kształtowania technologii przyszłości i rozwoju opartego na rozwiązaniach inteligentnych, dając szansę na przeniesienie wiedzy do zespołów, którymi w perspektywie mogliby kierować zarówno w warunkach przemysłowych, jak i w sferze nauki.

Kluczowe informacje

 • Szkoła Doktorów będzie realizowana w okresie 01.10.2019 – 31.03.2023
  (7 semestrów).
 • Przewód doktorski zakończy się do 30.06.2023.
 • Tematyka prac doktorskich będzie wpisywać się w Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej.
 • Uczestnikami Szkoły będzie 20 Doktorantów, mających możliwość wyboru programu kształcenia w co najmniej 2 z 6 wybranych dyscyplinach naukowych, wskazanych poniżej.

Dyscyplina

 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • Inżynieria lądowa i transport
 • Inżynieria materiałowa

Rekrutacja w pigułce

 • Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia doktoranckie w PŚ i wytycznymi zawartymi w Opracowaniu programów st. doktoranckich o zróżnicowanych profilach.
 • Proces rekrutacji jest przejrzysty i wyklucza dyskryminację.
 • Proces rekrutacji zostanie poprzedzony akcją promocyjno-informacyjną, również w języku angielskim, udostępnioną na stronach internetowych uczelni oraz jednostek organizacyjnych.
 • Rekrutacja będzie miała charakter konkursowy i będzie prowadzona w formie elektronicznej w ramach obowiązującego w Politechnice systemu rekrutacji zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia.
 • Kryterium formalnym jest wiek kandydata, który w momencie rozpoczęcia studiów nie może przekroczyć 30 lat.
 • W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie ocena formalna złożonych dokumentów oraz dokonane zostanie sprawdzenie kryteriów progowych:
 • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich nie niższa niż 4,00;
 • znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2 (pref.C1).

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji uzyskać będą mogli kandydaci za:

 • udokumentowany dorobek naukowy (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w czasopismach z wykazu MNiSW oraz prezentacji na forum renomowanych konferencji naukowych) – 1 – 10 pkt, 2 i więcej 20 pkt
 • udział w projektach B+R – w 1 – 10, 2 i więcej 20 pkt
 • patent/zgłoszenie patentowe – 1 – 10 pkt, 2 i więcej 20 pkt
 • udział w stażach, praktykach naukowych lub przemysłowych – w 1 – 5 pkt, 2 i więcej 10 pkt
 • oraz za rozmowę kwalifikacyjną dotycząca:
 • podstawowej wiedzy w obszarze wiodącej dyscypliny naukowej,
  w której będą realizowane studia doktoranckie – 15 pkt
 • oceny potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego kandydata – 15 pkt.

Program studiów

 • Program 7 semestralnej interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej przewiduje ogółem 240h (34 ECTS) zajęć przedmiotów podstawowych (specjalistycznych),
 • 60h (7 ECTS) przedmiotów wspólnych (prowadzonych przy udziale wykładowców z zagranicy) oraz
 • 90h (4 ECTS) praktyki zawodowej dla każdego doktoranta.
 • W ramach programu Szkoły Doktorant wybiera przedmioty podstawowe
  w ramach co najmniej 2 dyscyplin na łączną liczbę 240h i 34 ECTS.

Co wyróżnia INTERPOWER?

 • Planuje się organizację przez Doktorantów 1-dniowej konferencji
  o charakterze międzynarodowym, w tym opublikowanie książki z publikacjami naukowymi uczestników konferencji.
 • Oceny śródokresowe postępów w pracy Doktoranta.
 • Zajęcia w blokach tematycznych.
 • Kamienie milowe: Udział w konferencji o charakterze międzynarodowym (I rok), publikacja (II rok), rozprawa doktorska (III rok).

POWER’owe wsparcie dla Doktoranta

 • W ramach Projektu Doktorant otrzyma stypendium naukowe, wspierające finansowo działania związane z doktoratem, przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych działaniami naukowymi: udział w krótkoterminowych wizytach studyjnych, delegacje związane z doktoratem, zakup książek, dostęp do baz czasopism, korekty językowe monografii, koszt publikacji naukowej
  w formie monografii, pokrycie kosztów udziału w konferencjach krajowych
  i zagranicznych.

 

Jeśli doktorat – to tylko z POWER’em!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-29-1024x195.png