Szkoła doktorska InterPOWER

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-28-1024x188.png

Szkoła Doktorów

Rozpoczęcie projektu 01.07.2019.

Realizacja nowego programu kształcenia dla nowego naboru studentów szkoły doktorskiej od 01.10.2019.

Nowy program obejmuje 7 semestrów:

 • 2019/2020;
 •  2020/2021;
 • 2021/2022;
 • sem. zimowy  w roku akademickim 2022/2023.

Nowy program szkoły doktorskiej jest profilem akademickim, interdyscyplinarnym, o zasięgu międzynarodowym, prowadzony w ramach Szkoły Doktorów.

Oferta studiów doktoranckich skierowana będzie do 20 doktorantów w 6 wybranych dyscyplinach Naukowych:

 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • Inżynieria biomedyczna;
 • Inżynieria środowiska,
 • górnictwo i energetyka;
 • Inżynieria lądowa i transport;
 • Inżynieria materiałowa

(klasyfikacja wg. 2018 roku).

Rekrutacja będzie miała charakter konkursowy, będzie prowadzona w formie elektronicznej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia. W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie ocena formalna złożonych dokumentów oraz sprawdzenie kryteriów progowych:

 • Ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich nie niższa niż 4,00;
 • Znajomość j. ang. na poziomie co najmniej B2 (preferowany C1).

Dodatkowe punkty uzyskać będą mogli kandydaci za udokumentowane działania naukowe (do 70 pkt) oraz w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (do 30 pkt).

Program 7 sem. przewiduje ogółem 240h (34 ECTS) zajęć przedmiotów podstawowych (specjalistycznych), 60h (7 ECTS) przedmiotów wspólnych, prowadzonych przez wykładowców z zagranicy oraz 90h (4 ECTS) praktyki zawodowej dla każdego doktoranta.
W ramach programu szkoły doktorskiej doktorant wybiera przedmioty podstawowe w ramach co najmniej 2 dyscyplin na łączną liczbę 240h i 34 ECTS.

Dodatkowo:

 • 2 wyjazdy na konferencje naukowe;
 • Doktoraty publikowane przez wydawnictwo jako monografia;
 • Korekty językowe publikacji/doktoratu;
 • Budżet na materiały konferencyjne, publikacyjne;
 • Stypendia naukowe wspierające finansowo działania związane z doktoratem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-29-1024x195.png