Korzyści ze studiowania w ramach POWER

POWER’ owe cele i założenia – co może zainteresować właśnie Ciebie?

Celem realizacji Projektu jest zapewnienie wysokiej jakości i efektywności kształcenia, a także podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Istotnym priorytetem jest dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Moduł Projektu w obszarze interesującym studentów zakłada doskonalenie programów kształcenia w oparciu o konsolidację wiedzy i umiejętności z orientacją na dostosowanie procesu kształcenia do aktualnych potrzeb otoczenia społecznego, gospodarczego i indywidualnych zdolności studentów.

Zakłada się, że uczestnikami Projektu będzie 2515 studentów, studiów I lub II stopnia studiów stacjonarnych, a ogółem wsparciem w zakresie kształcenia i realizacji staży zawodowych objętych zostanie 4245 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

Nowości i doskonalenie – czyli jakość studiowania  z POWER’em

W ramach interesujących innowacji, w projekcie zostaną:

 • Uruchomione nowe kierunki studiów i specjalności
 • Udoskonalone istniejące programy kształcenia w oparciu o diagnozę potrzeb społecznych, gospodarczych regionu i kraju

Już niebawem w ofercie Politechniki Śląskiej:

 • Interdyscyplinarna specjalność: Automatyka i eksploatacja inteligentnych budynków
 • Lingwistyka stosowana
 • Udoskonalone programy kształcenia w zakresie automatyki, elektroniki
  i informatyki
 • Udoskonalone programy kształcenia w zakresie transportu
 • Udoskonalone programy kształcenia w zakresie inżynierii lądowej
 • Udoskonalone programy kształcenia w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji
 • Udoskonalone programy kształcenia w zakresie inżynierii biomedycznej
 • Udoskonalone programy kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej

NOWOŚCI:

 • Jeszcze lepsze programy kształcenia
 • Udoskonalone w oparciu o wszechstronną diagnozę kierunki studiów
 • Wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoria badawcze i stanowiska pracy
 • Kierunki dostosowane do zmieniającego się rynku pracy i rozwoju technologicznego
 • Wykłady zagranicznych ekspertów
 • Zwiększenie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia uczelni

Twoje studia to twój POWER

Co nas wyróżnia? Co nam daje POWER do kształcenia?

 • Doskonałość naukowa
 • Rozwój twoich pasji i możliwości w uczelni badawczej
 • Elastyczność w zakresie dostosowania się do dynamicznie postępującego rozwoju technologicznego i społecznego
 • Nowoczesne kształcenie
 • Badania naukowe i innowacje
 • Równość szans i brak dyskryminacji (osób niepełnosprawnych, o niskim statusie materialnym, obcokrajowców)
 • Wolność nauczania
 • Autonomia społeczności akademickiej
 • Otwarte bazy zasobów edukacyjnych, zawierające materiały dydaktyczne
  z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi